ABS CELPRON

Peigne Fourche

ABS Celpron

2 Fourches
195 MM
Réf. 301 201

3 Fourches
195 MM
Réf. 301 301
Existe en noir 301 730

5 Fourches Métal
195 MM
Réf. 301 565

5 Fourches Métal
195 MM
Réf. 301 102